Editors

Editor-in-Chief

Mu-Chen Chen

National Yang Ming Chiao Tung University 

 

Executive Editors

Data science

Yung-Ming Li
Hao-Chun Chuang
Chih-Fong Tsai

National Yang Ming Chiao Tung University
National Chengchi University
National Central University

 

Information Management

Yung-Ming Li
Chih-Feng Tsai

National Yang Ming Chiao Tung University
National Central University

 

Decision science

Jiuh-Biing Sheu

National Taiwan University

 

Operation Management

Jin-Li Hu
Hao-Chun Chuang

National Yang Ming Chiao Tung University
National Chengchi University

 

Marketing

Hung-Chang Chiu

National Tsing Hua University

 

Strategic Management

Chieh-Peng Lin

National Yang Ming Chiao Tung University

 

Human Resource Management

Chieh-Peng Lin

National Yang Ming Chiao Tung University

 

Finance

Pin-Huang Chou

National Central University

 

Editors

Tswen-Gwo Wang
Jyh-Shen Chiou
Chen-Lung Chin
Bou-Wen Lin
Robin K. Chou
Shih-Chang Hung
Yen-Liang Chen
Yenming J. Chen
Tin-Chih Toly Chen
Yeu-Shiang Huang
Min-Hsin Huang
Chia-Wei Huang
Jin-Feng Uen
Vincent F. Yu
Taho Yang
Shu-Jung Yang
Hsin-Min Lu
Chen-Fu Chien
Chih-Ping Wei
Chao-Ton Su

National Central University
National Chengchi University

National Chengchi University
National Taiwan University
National Chengchi University
National Tsing Hua University
National Central University
National Kaohsiung First University of Science and Technology
National Yang Ming Chiao Tung University
National Cheng Kung University
National Sun Yat-sen University
National Taiwan Normal University
National Yang Ming Chiao Tung University
National Taiwan University of Science and Technology
National Cheng Kung University
National Taiwan University
National Taiwan University
National Tsing Hua University
National Taiwan University
National Tsing Hua University

 

Scroll to Top