Journal of Management and Systems

Publishing:
中華民國企業管理學會
Institute of Business and Management, NYCU

The Editorial Committee:
Editor-in-Chief:Mu-Chen Chen
Executive Editors:Yung-Ming Li, Hao-Chun Chuang, Chih-Fong Tsai, Jiuh-Biing Sheu, Jin-Li Hu, Hung-Chang Chiu, Chieh-Peng Lin, Pin-Huang
Assistant:Pei-Yi Lin, Chun-Shan Tai

Contact Information:
Tel:02-2349-4930 / 02-2381-2386#57630
Fax:02-2349-4911
E-mail:jms@cc.nctu.edu.tw
Address:118, Sec. 1, Chung-Hsiao W. Rd., Taipei City 100-44, Taiwan
地址:國立陽明交通大學經營管理研究所《管理與系統》期刊編輯室
 
Scroll to Top